SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI

Logo

Description automatically generated

 

 

I. UVODNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji opredeljujejo pogoje uporabe Portala GDPR GURU, (v nadaljevanju Portal) ki ga upravlja Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju IH) in pogoje uporabe drugih storitev, ugodnosti ali produktov, ki jih ponuja Portal GDPR GURU, razen če posebna pogodba ali drugi splošni pogoji določajo drugače.

Splošni pogoji zavezujejo vse vrste uporabnikov in plačnikov storitev GDPR GURU.

Ti splošni pogoji so sestavni del posebne pogodbe, če je ta sklenjena, v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika, dopolnjujejo posebno pogodbo in zavezujejo kot pogodbena določila. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani Portala GDPR GURU.

IH si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani Portala GDPR GURU.

II. OPREDELITEV POJMOV

Pogodba o uporabi storitev Portala GDPR GURU (v nadaljevanju Pogodba) opredeljuje razmerje med plačnikom storitve in IH. Uporabnik storitve GDPR GURU na podlagi sklenjene pogodbe pridobi pravice in ugodnosti uporabnik. Pogodba je sklenjena s prijavo v Portal GDPR GURU preko spletnega obrazca in sprejemom teh splošnih pogojev ali s podpisom posebne pogodbe o uporabi Portala.

Cena storitve uporabe Portala je cena, ki jo pravna ali fizična oseba plača IH za uporabo Portala, ki vključuje naročnino na Portal v skladu s Pogodbo in temi splošnimi pogoji in veljavnim cenikom.

GDPR GURU novice so storitev občasne spletne publikacije, ki jo naročniki Portala prejmejo prek elektronske pošte in jim je dostopna z uporabniškim imenom in geslom (uporabniški račun) na spletnih straneh Portala.

Nosilec uporabniškega računa je fizična oseba, ki je naročnik storitve ali zaposleni, ki ga določi pravna oseba kot naročnik storitve.

Skrbnik uporabniškega računa je fizična oseba, ki jo korporativni član določi za skrbnika uporabniškega računa.

Spletne strani Portala GDPR GURU so sestavljene iz odprtega dela, ki jih lahko uporablja kdorkoli v skladu s temi splošnimi pogoji, in zaprtega dela, ki jih lahko uporabljajo le nosilci uporabniškega imena v skladu s temi splošnimi pogoji. Dostop do zaprtega dela je mogoč le z uporabo uporabniškega imena in gesla, ki ga dodeli IH.

 

S Pogodbo o uporabi Portala se določi nosilca oziroma skrbnika uporabniškega računa. V primeru, da pravna oseba kot naročnik storitve prekliče pooblastila uporabniku ali temu preneha pogodba o zaposlitvi, mora o tem obvestiti IH najkasneje v roku 72 ur po preklicu pooblastil oziroma prenehanju pogodbe o zaposlitvi. IH najkasneje v roku 72 ur od prejema obvestila blokira dostopno geslo do uporabniškega računa. Ko naročnik storitve IH sporoči podatke o novem koristniku uporabniškega računa, mu IH najkasneje v roku 72 ur na e-naslov posreduje novo generirano geslo. Do prejema podatkov o novem nosilcu oziroma skrbniku članstvo miruje.

Naročnik storitve je dolžan IH sporočiti vsako spremembo, ki utegne vplivati na izvrševanje Pogodbe o uporabi Portala najkasneje v roku 3 delovnih dni od nastanka spremembe. V primeru opustitve dolžnosti obveščanja IH svoje obveznosti pravilno in veljavno izpolnjuje na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Naročnik storitve odgovarja IH za škodo, ki utegne nastati zaradi opustitve obveznosti obveščanja po tem odstavku.

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli odstopi od Pogodbe o uporabi Portala brez navajanja razlogov za odpoved z odpovednim rokom kot ga določa izbrani paket (30 dni, če je naročnik izbral mesečno naročnino, in 30 dni do konca 11. meseca naročniškega paketa, če je izbral letno naročnino). Obvestilo o odstopu od Pogodbe stranka, ki od pogodbe odstopa, posreduje drugi pogodbeni stranki v pisni obliki priporočeno po navadni pošti. Pogodbo o uporabi Portala lahko odpove le zakoniti zastopnik stranke, če je naročnik pravna oseba. Članstvo preneha z iztekom odpovednega roka.

IH si pridržuje pravico, da odstopi od Pogodbe o uporabi Portala brez odpovednega roka iz prejšnjega odstavka v primeru:

 • če računi, ki jih izstavi IH, niso plačani pravočasno in/ali v celoti;

 • kršitev teh splošnih pogojev ali določb posebne Pogodbe o uporabi Portala.

IH si pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila začasno omeji uporabo uporabniškega računa ali ga ukine v naslednjih primerih:

 • če zazna, da se preko uporabniškega imena izvršuje podatkovno rudarjenje ali kakršnakoli drugačna avtomatizirana aktivnost;

 • če račun ni plačan pravočasno (zamuda več kot 15 dni od zapadlosti računa);

 • kršitve Pogodbe ali teh splošnih pogojev.

Naročnik storitve uporabe Portala se izrecno odpoveduje uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov proti IH zaradi odpovedi pogodbe oziroma začasne omejitve ali ukinitve uporabniškega računa v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma.

Če naročnik storitve uporabe Portala v celoti poravna zapadle obveznosti oziroma v celoti odpravi kršitve Pogodbe ali teh splošnih pogojev, IH ponovno vzpostavi veljavnost začasno omejenega ali ukinjenega uporabniškega računa praviloma naslednji delovni dan po dnevu, ko prejme pisno potrdilo, da je naročnik plačal zapadle obveznosti oziroma je odpravil kršitve.

IH za namene izvajanja Pogodbe in teh splošnih pogojev zbira in nadalje obdeluje naslednje osebne podatke nosilca uporabniškega računa:

 • ime in priimek;

 • kontaktni e-naslov, ki je hkrati tudi e-naslov za prejemanje GDPR GURU Novic;

 • kontaktni telefon;

 • podatke o naročniku in Pogodbi (zlasti naziv, sedež, davčna številka, ime in priimek, če je naročnik fizična oseba, datum sklenitve Pogodbe, podatke o plačilu članarine in e-naslov za prejemanje računov);

 • čas in datum uporabe uporabniškega računa;

 • čas, datum, vrsto prejetih GDPR GURU novic;

 • arhiv komunikacije;

 • druge osebne podatke, ki jih nosilec oziroma skrbnik prostovoljno posreduje IH.III. GDPR GURU NOVICE

Storitev GDPR GURU Novice obsega:

 • Obvestilo o novih objavah na portalu GDPR GURU - Novice (e-newsletter) na e-naslov s prispevki in intervjuji domačih in tujih strokovnjakov o novostih na področju varstva osebnih podatkov (pravni in IT vidik), ki vključuje tudi prakso domačih in tujih informacijskih pooblaščencev in sodno prakso;

 • dostop do spletnega arhiva GDPR GURU Novic z uporabo uporabniškega računa.


Naročniku je dana možnost, da se obvestilu o novih objavah odpove s klikom na zato namenjen gumb.


IV. RAVNANJE Z UPORABNIŠKIM RAČUNOM

Uporabniški račun je sestavljen iz uporabniškega imena in uporabniškega gesla, ki ga določi IH.

Nosilec uporabniškega računa po prejemu dodeljenega uporabniškega imena in gesla po opravljeni prvi registraciji na Portalu GDPR GURU spremeni uporabniško geslo. Nosilec uporabniškega računa se zavezuje, da bo dodeljeno uporabniško ime in izbrano geslo hranil kot poslovno skrivnost in bo zagotovil, da uporabniškega imena ne bodo uporabljale nepooblaščene osebe.

Uporabnik uporabniškega računa se zavezuje, da bo dodeljeno uporabniško ime in geslo hranil kot poslovno skrivnost ter bo zagotovil, da bo eno uporabniško ime in geslo uporabljal naenkrat le en in isti uporabnik.

Uporabnik uporabniškega računa odgovarja IH za morebitno zlorabo uporabniškega računa, uporabo uporabniškega računa s strani nepooblaščenih uporabnikov oziroma tretjih oseb in uporabo uporabniškega računa v nasprotju z morebitno Pogodbo in temi splošnimi pogoji.

Uporabnik uporabniškega računa je dolžan v primeru, da izve za zlorabo ali razloge, ki kažejo na možnost zlorabe uporabniškega računa, nemudoma spremeniti uporabniško geslo in o tem obvestiti IH.

Ukinitev uporabniškega računa lahko zahteva le stranka Pogodbe o uporabi Portala v skladu s temi Splošnimi pogoji in Pogodbo. Za ukinitev uporabniškega računa se uporabljajo določbe teh Splošnih pogojev in Pogodbe, ki veljajo za odpoved Pogodbe.

Nosilec (naročnik, ki je pravna oseba) in uporabnik uporabniškega računa imata v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdeluje IH vse pravice v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. IH ne odgovarja za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki utegne nastati stranki Pogodbe o uporabi Portala ali naročniku zaradi uveljavljanja in uresničevanja pravic nosilca in uporabnika uporabniškega računa do varstva osebnih podatkov, zlasti in izrecno ne za škodo ali neprijetnosti, ki utegnejo nastati zaradi prepovedi nadaljnje obdelave ali zahteve za izbris osebnih podatkov nosilca ali skrbnika uporabniškega računa.

V. UPORABA PORTALA GDPR GURU

Za dostop do spletnih strani uporabnik potrebuje:

 • osebni računalnik ali drugo elektronsko komunikacijsko napravo;

 • povezavo na internet, nameščen spletni brskalnik Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ali Safari.

Za dostop do zaprtih delov spletnih strani Portala GDPR GURU uporabnik potrebuje veljaven uporabniški račun.

Uporabnik se zavezuje, da bo Portal GDPR GURU uporabljal pošteno in skladno s temi splošnimi pogoji.

IH osebne podatke uporabnikov spletnih strani obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in sprejeto Politiko zasebnosti.

VI. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

IH si ves čas prizadeva zagotavljati tehnične pogoje, ki uporabnikom zagotavljajo nemoteno uporabo spletnih strani. Zaradi tehničnih razlogov, za potrebe vzdrževanja ali zamenjave opreme si IH pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopnosti do spletnih strani.

Odgovornost IH in njenih pogodbenih izvajalcev za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov nastale uporabniku zaradi prekinitve delovanja oziroma motenega dostopa do portala, je v celoti izključena.

IH si ves čas prizadeva za kakovost, pravilnost in ažurnost podatkov in storitev, ki jih opredeljujejo ti splošni pogoji. Odgovornost IH in njenih pogodbenih izvajalcev za škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oziroma storitev je v celoti izključena.

Če uporabnik ugotovi, da so na spletnih straneh nepravilnosti pri podatkih, slikovnem, zvočnem ali video materialu, lahko o tem obvesti IH na običajen način. V primeru neodpravljivih napak bo IH omogočila odstop od pogodbe oziroma naročniškega razmerja na lastne stroške.

IH in uporabnik drug drugemu ne odgovarjata za kakršnokoli škodo, zamudo ali neskladnost ravnanja s temi splošnimi pogoji, ki so posledica višje sile ali naklepnega ravnanja tretjih oseb.

Vsi uporabniki se zavedajo, da vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

VII. VARSTVO INTELEKTUALNE LASTNINE

Znaki "GDPR GURU" so varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke. Njihova uporaba brez izrecnega dovoljenja IH je prepovedana.

Vse zbirke podatkov na Portalu GDPR GURU predstavljajo podatkovno bazo v smislu določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Zbirke dokumentov na Portalu GDPR GURU v celoti in kot posamezni deli sistema so varovane s predpisi s področja varstva intelektualne lastnine. Posamezne enote na Portalu GDPR GURU, ki imajo značaj avtorskega dela (npr. avtorski članki), so avtorsko pravno zaščitene.

Uporaba posameznih enot zbirk Portala, ki imajo značaj avtorskega dela, je dovoljena le za lastne potrebe uporabnika. Vse druge oblike reproduciranja, distribuiranja, posredovanja ali omogočanja uporabe tretjim osebam so izrecno prepovedane. Navedena prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe, še posebej pa so prepovedana naslednja ravnanja:

 • uporaba znatnih delov (količinsko in/ali kakovostno) podatkovnih zbirk (npr. reproduciranje strukture zbirk ali delov strukture zbirk ipd.);

 • uporaba podatkovnih zbirk v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese imetnika avtorske ali sorodnih pravic (npr. uporaba gradiv preko okvira lastnih potreb uporabnika, sistematična in ponavljajoča uporaba neznatnih delov podatkovnih zbirk itd.);

 • reprodukcija posameznih enot na spletnih straneh, ki imajo značaj avtorskega dela (npr. članki in fotografije), in njihova distribucija izven upravljavca;

 • integriranje delov vsebin v druge lastne vsebine brez navedbe vira;

 • odstranitev ali zamenjava znaka »GDPR GURU«, kadar se ti pojavljajo na dokumentih, besedilih, spletnih straneh ipd.

Uporabnik, ki je tretjemu omogočil nepooblaščeno uporabo del ali elementov, ki so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, odgovarja IH za vso škodo, ki nastane iz tega naslova.

VIII. KONČNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na Portalu GDPR GURU.

IH si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev.

Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na Portalu GDPR GURU.


Za tolmačenje določb teh splošnih pogojev se uporablja veljavno pravo v Republiki Sloveniji.

Uporabniki in IH bodo morebitna nesoglasja, ki bi izvirala iz teh splošnih pogojev reševali sporazumno. V primeru spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.